Μεσιτικό γραφείο στο Μαραθώνα, Ανατολική Αττική - Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων
ΒΥΡΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Ε Η Εταιρία Υπηρεσίες Ανάθεση Πληροφορίες Χρήσιμα Links Επικοινωνία
 
Αγορά
Ενοικίαση

Είδος

Νομός

Περιοχή


Τιμή

Τ.μ.

 
Φορολόγηση μεταβίβασης ακινήτων

Απαλλαγή φόρου αγοράς για πρώτη κατοικία

Σύμφωνα με τον Ν. 3634/2008, η απαλλαγή φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας παρέχεται για αγορά κατοικίας με εμβαδόν έως 200 τ.μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία με εμβαδόν έως 200 τ.μ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι το ανώτατο όριο επιφανείας των 200 τ.μ., προσαυξάνεται κατά 25 τ.μ. για το τρίτο και για καθένα από τα επόμενα ανήλικα τέκνα των οποίων την επιμέλεια έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστόν 67,0%. Αν το αγοραζόμενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εμβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται μέχρι του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εμβαδόν αυτό.

Πρέπει δε να τονιστεί ότι η απαλλαγή παρέχεται μόνο όταν γίνεται αγορά με αντάλλαγμα κατά πλήρη κυριότητα 100% οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου. Η απαλλαγή αυτή παρέχεται μία φορά.

Επίσης, η πρώτη κατοικία των φυσικών προσώπων απαλλάσσεται από το Ενιαίο Τέλος Ακιίνητης Περιουσίας (ΕΤΑΚ), όταν η επιφάνεια του ακινήτου δεν υπερβαίνει τα 200 τ.μ. ή την αντικειμενική αξία των 300.000 Ευρώ. Δηλαδή, αν το εμβαδό της κατοικίας υπερβαίνει τα 200 τ.μ. ή η αξία της τις 300.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό υπόκεινται στο Ενιαίο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας 0,1% (ΕΤΑΚ).

Φόρος Μεταβίβασης

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν δύναται να υπάρξει απαλλαγή φόρου κατοικίας για πρώτη κατοικία, ως ανωτέρω, τότε ο φόρος μεταβίβασης ενός ακινήτου, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα :

 
Κατηγορία Ακινήτου Πρώτη Μεταβίβαση Επόμενες Μεταβιβάσεις
  ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ
Γη ή παλαιό κτίσμα οποιουδήποτε είδους (ιδιώτης)
-0-
Φ.Μ.Α.
9-11%
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%
Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης έως 31-12-2005 (ή με πλήρη φάκελλο έως 25.11.2005) (εργολάβος)
-0-
Φ.Μ.Α.
9-11%
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%
Νεόδμητο ακίνητο (β΄κατοικία επαγγελματική στέγη) με άδεια ανοικοδόμησης από 1-1-2006 (εργολάβος)
-0-
Φ.Π.Α.
19%
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%
Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης έως 31.12.2005 (ή με πλήρη φάκελλο έως 25.11.2005) (εργολάβος)
-0-
Απαλλαγή - Φ.Μ.Α.
9-11% στο υπερβάλλον
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%
Α΄ κατοικία νεόδμητη με άδεια ανοικοδόμησης από το 2006 (εργολάβος)
-0-
Απαλλαγή - Φ.Μ.Α.
9-11% στο υπερβάλλον
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%
Οποιοδήποτε ακίνητο θα μεταβιβάζεται για δεύτερη φορά μετά την 1.1.2031, και μετά από 25 έτη κατοχής από τον ίδιο ιδιοκτήτη. -0- -0- -0- Τέλος Συναλλαγής 1%
Διανομές ανταλλαγές και συνενώσεις ακινήτων Ο αντιστοιχών Φ.Μ.Α. Ο αντιστοιχών Φ.Μ.Α. Τέλος Συναλλαγής 1% Τέλος Συναλλαγής 1%
Οικόπεδο προς αντιπαροχή
(Οικοπεδούχος)
(Οικοπεδούχος)
Φ.Π.Α. 19% επί αξίας κτισμάτων
(εργολάβος)
-0-
 
Φ.Α.Υ.
5-20%
Τέλος Συναλλαγής 1%

Σε σχέση με τα στοιχεία του παραπάνω πίνακα αναφέρονται τα εξής :

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (Φ.Μ.Α.)

Ο φόρος μεταβίβασης στην αξία του ακινήτου, βαρύνει τον αγοραστή, και υπολογίζεται:

Α) Με ποσοστό 7,0% για το μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων Ευρώ (15.000,00) τμήμα της αξίας και

Β) Με ποσοστό 9,0% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.

Όταν τα ακίνητα βρίσκονται σε περιοχές, που υπάρχει Πυροσβεστική Υπηρεσία, επιβάλλεται και πρόσθετο τέλος 2,0% για την Πυροσβεστική Υπηρεσία με αποτέλεσμα, οι παραπάνω συντελεστές διαμορφώνονται σε 9,0% και 11,0%, αντίστοιχα.
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων πρόσθετο ποσοστό 3,0% επί του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων.

Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.)

Σε κάθε ακίνητο που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία, μετά την 01.01.2006 και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση), επιβάλλεται φόρος αυτόματου υπερτιμήματος (Φ.Α.Υ.) στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του, όπως αυτές οι τιμές καθορίζονται με βάση τη σχετική νομοθεσία. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του.
Ο φόρος αυτός βαρύνει τον πωλητή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή δήλωσης και πριν από την κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Ο φορολογικός συντελεστής έχει οριστεί σε ποσοστό:

20% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα έως και πέντε ετών από την κτήση του ακινήτου.

10% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε έως και δεκαπέντε ετών από την κτήση του ακινήτου.

5% αν η μεταβίβαση γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε έως και εικοσιπέντε ετών από την κτήση του ακινήτου

Αν η μεταβίβαση γίνει μετά την πάροδο εικοσιπέντε (25) ετών από την κτήση του ακινήτου δεν επιβάλλεται φόρος αυτόματου υπερτιμήματος.

Τέλος Συναλλαγής Ακινήτων

Σε κάθε ακίνητο που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία, μετά την 01.01.2006 και μετά την κτήση αυτή μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία (π.χ. πώληση), αντί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων, επιβάλλεται τέλος συναλλαγής σε ποσοστό 1,0% επί της αξίας του, όπως αυτή καθορίζεται από τη σχετική νομοθεσία. Το τέλος αυτό βαρύνει τον αγοραστή και καταβάλλεται εξ ολοκλήρου με την υποβολή της δήλωσής του και πριν από την κατάρτιση του μεταβιβαστικού συμβολαίου. Ο ως άνω Νόμος προβλέπει συγκεκριμένες απαλλαγές από την επιβολή αυτού του τέλους, μεταξύ των οποίων εμπίπτουν και οι δικαιούχοι απαλλαγής πρώτης κατοικίας. Οι μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται στο τέλος συναλλαγής ακινήτων, δεν υπόκεινται σε Φ.Π.Α. και σε φόρο μεταβίβασης ακινήτων, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία ένα πρόσωπο αγόρασε ακίνητο (μετά την 01.01.2006) και μετέπειτα ανήγειρε κτίσμα επί του ακινήτου, οπότε πιθανή μελλοντική πώληση θα υπάγεται σε Φ.Π.Α..
© 2009 Βυργιώτης Ανάπτυξη Ακινήτων Ε.Ε
Αρχική - Εταιρία - Υπηρεσίες - Ανάθεση - Πληροφορίες - Χρήσιμα Links - Επικοινωνία - Όροι χρήσης - Site Map
Web Design Greece